26 เมษายน 2567

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 6/2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาในเดือนเมษายน 2567 ดังนี้

1.  เรื่อง “เจาะลึก NPAEs และผลกระทบจากการปรับปรุงรายการย่อต่อกิจการ NPAEs  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567

2. เรื่อง “การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการและผลกระทบต่อภาษีอากร  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567

 

การสัมมนา เรื่อง “เจาะลึก NPAEs และผลกระทบจากการปรับปรุงรายการย่อต่อกิจการ NPAEs” ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงหลักการแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 กิจการที่ต้องจัดทำงบการเงินและงบการเงินที่ต้องจัดทำ งบการเงิน และ TFRS for NPAEs  ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

การสัมมนา เรื่อง “การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการและผลกระทบต่อภาษีอากร” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจการต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทางบัญชีหรือกฎหมายภาษีอากร แต่บางครั้งกิจการอาจมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทางบัญชี ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้บัญชีสะท้อนภาพที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งในการปรับปรุงดังกล่าวย่อมต้องมีผลกระทบต่อภาษีอากร  ดังนั้นกิจการก็ต้องปฏิบัติให้ถูกกฎหมายภาษีอากรด้วยเช่นกันมิใช่ปรับปรุงเฉพาะด้านการบัญชีแต่เพียงอย่างเดียว หลักสูตรนี้จะเป็นการยกตัวอย่างข้อผิดพลาดทางบัญชี ที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ดี และเมื่อปรับปรุงแล้วก็ต้องมีผลกระทบต่อการเสียภาษีที่ถูกต้องด้วย

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

1. ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

2. ผ่าน mobile-banking

ค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท

การสัมมนา ทั้ง 2 หลักสูตร  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/data-storage/attachment/31fa673d9007d2b398be96a9.pdf

https://www.dbd.go.th/data-storage/attachment/0badee715b1cb7bb2a29232d.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า