26 มีนาคม 2567

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ เรื่อง “กลยุทธ์ทางบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 5/2567 วันที่ 26 มีนาคม 2567 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จัดสัมมนา เรื่อง “กลยุทธ์ทางบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”  ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

                    การสัมมนา เรื่อง “กลยุทธ์ทางบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ในการดำเนินธุรกิจที่มีสินค้าไว้เพื่อขายหรือให้บริการ  จะต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการสินค้าที่กิจการซื้อหรือผลิตเพื่อให้สินค้าของกิจการมีการควบคุมภายในและมีคุณภาพ ซึ่งต้องจัดให้มีกระบวนการที่ดีในการจัดการ และในการดำเนินงานของธุรกิจก็ต้องมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไว้ใช้งาน เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจสามารถไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้  สินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะทำให้นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

1. ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

2. ผ่าน mobile-banking

ค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท

การสัมมนา เรื่อง “เรื่อง “กลยุทธ์ทางบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/data-storage/attachment/86d843ffb5f9f7521eaca935.pdf

 

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า