01 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง          เจาะลึกแนวทางการจัดทำงบการเงิน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 และการนำส่งทาง e-Filing

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 2/2567 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 2567 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา“รู้ลึกกฎหมายใหม่และเคลียร์ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง”  ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

                    เรื่อง “เจาะลึกแนวทางการจัดทำงบการเงิน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 และการนำส่งทาง e-Filing” ในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินฉบับใหม่ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในระดับสากล ในการจัดทำงบการเงินถูกต้องครบถ้วน

สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ส่งเสริมให้ธุรกิจใช้งบการเงิน เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น หลักสูตรนี้จะทำให้นักบัญชีได้แนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

1. ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

2. ผ่านแอปฯ  Krungthai NEXT  เท่านั้น

 

ค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท

การสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกแนวทางการจัดทำงบการเงิน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 และการนำส่งทาง e-Filing

สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/data-storage/attachment/372ba3b17a2859c3d721dc54.pdf

 

 

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า