19 ธันวาคม 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาในเดือนมกราคม 2567

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 17/2566 วันที่ 19 ธันวาคม2566 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาในเดือนมกราคม 2567 ดังนี้

1.  เรื่อง “ปี 2566 จากมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง...สู่รายการย่อที่เปลี่ยนแปลง”  หัวข้อที่ 1 เรื่อง “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”   ในวันที่ 17 มกราคม 2567

2. เรื่อง “ปี 2566 จากมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง...สู่รายการย่อที่เปลี่ยนแปลง”  หัวข้อที่ 2     เรื่อง “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566” ในวันที่ 18 มกราคม 2567

                          การสัมมนา เรื่อง “ปี 2566 จากมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง...สู่รายการย่อที่เปลี่ยนแปลง”  หัวข้อที่ 1 เรื่อง “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ในวันที่ 17 มกราคม 2567   ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้ทราบถึงการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ให้ทันสมัย การทำความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างมูลค่าของกิจการได้เป็นอย่างดี เน้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ปรับปรุง 2565

          การสัมมนา เรื่อง “ปี 2566 จากมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง...สู่รายการย่อที่เปลี่ยนแปลง” หัวข้อที่ 2     เรื่อง “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566” ในครั้งนี้            มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินฉบับใหม่ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในระดับสากล ในการจัดทำงบการเงินถูกต้องครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ส่งเสริมให้ธุรกิจใช้งบการเงิน เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น หลักสูตรนี้จะทำให้นักบัญชีได้แนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

            สถานที่จัดสัมมนา ณ ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า    ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

                            การสัมมนา  ทั้ง 2 หลักสูตร สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 

 

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/data-storage/attachment/762c2f9ce96610d67be1c2b31.pdf

https://www.dbd.go.th/data-storage/attachment/2001df769657598c24192fa1.pdf

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า