19 กันยายน 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ TFRS ที่ปรับปรุง 2566 และการบริหารความเสี่ยงการฉ้อฉลภายในองค์กร” ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 14/2566 วันที่ 19 กันยายน 2566  

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  TFRS ที่ปรับปรุง 2566 และการบริหารความเสี่ยงการฉ้อฉลภายในองค์กร”  ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงภายใต้สภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในโลกธุรกิจ ส่งผลให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ให้ทันสมัย การทำความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างมูลค่าของกิจการได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่พัฒนาการในแง่บวก ช่วงที่ผ่านมายังมีเหตุการณ์ฉ้อฉลในตลาดทุนและภายในองค์กรที่ส่งผลเสียหายในวงกว้าง การสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นแนวทางการบริหารความเสี่ยงการฉ้อฉลภายในองค์กร อันจะช่วยลดความสูญเสียได้ในระยะยาว

 

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

 

https://www2.dbd.go.th/data-storage/attachment/1f0be0a7f64d4546d1631760.pdf

 

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า