17 สิงหาคม 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เจาะประเด็นความแตกต่างของรายได้และรายจ่าย ทางด้านการบัญชีและภาษีอากร” ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง “หักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างมืออาชีพ” ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมสิท 11 กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 12/2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566  

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  เจาะประเด็นความแตกต่างของรายได้และรายจ่าย ทางด้านการบัญชีและภาษีอากร ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 และ เรื่อง “หักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างมืออาชีพ” ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566

การสัมมนา เรื่อง “ เรื่อง  “จะจัดสัมมนา  เรื่อง  เจาะประเด็นความแตกต่างของรายได้และรายจ่าย ทางด้านการบัญชีและภาษีอากร ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันระหว่างบัญชีและภาษี ในเรื่องประเด็นความแตกต่างด้านรายได้  เช่น การขาย    การบริการ การให้เช่าซื้อ/ลิสซิ่ง/เช่าดำเนินงาน ดอกเบี้ย เงินปันผล และประเด็นความต่างด้านรายจ่ายเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า รายจ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ รายจ่ายเกี่ยวกับเงินลงทุน รายจ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่า รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายจ่ายเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

 

การสัมมนา เรื่อง “หักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างมืออาชีพ” ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติตามหลักการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528  เช่น ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย การใช้เกณฑ์ในการหัก ณ ที่จ่าย หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ  เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

 

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

 

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230817092113.pdf

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230817092424.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า