21 กรกฎาคม 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/เรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs)” ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 10/2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566  

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/เรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

การสัมมนา เรื่อง “ อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/เรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงการพัฒนาการรายงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย รายงานผู้สอบบัญชีประเภทต่างๆ เรียนรู้บัญชีผ่านเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) และรายได้กับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ รายได้ธุรกิจเฉพาะ (เช่น สัญญาก่อสร้าง การขายอสังหาริมทรัพย์)

 

 

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 


การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชี  นับชั่วโมง CPD เป็นเนื้อหาด้านบัญชี 6 ชั่วโมง  เป็นวิชาจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง

ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD เป็นเนื้อหาด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

 

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

 

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230721080443.pdf

 

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า