22 มิถุนายน 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ รู้ลึกการบัญชีสินค้าคงเหลือและการรับรู้รายได้ของกิจการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 8/2566 วันที่ 21 มิถุนายน 2566  

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  รู้ลึกการบัญชีสินค้าคงเหลือและการรับรู้รายได้ของกิจการ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

การสัมมนา เรื่อง “ เรื่อง  รู้ลึกการบัญชีสินค้าคงเหลือและการรับรู้รายได้ของกิจการ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566  ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการข้อกำหนดมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ และข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ เช่น การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงสามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับกิจการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

 

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

 

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

 

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230621171905.pdf


 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า