15 มิถุนายน 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ Update มาตรฐาน NPAEs (2565) เปรียบเทียบกับมาตรฐาน PAEs” ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 7/2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  Update มาตรฐาน NPAEs (2565) เปรียบเทียบกับมาตรฐาน PAEs ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

การสัมมนา เรื่อง Update มาตรฐาน NPAEs (2565) เปรียบเทียบกับมาตรฐาน PAEs ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566  

ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี NPAEs ขอบเขต กรอบแนวคิด การนำเสนองบการเงิน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด และ Update มาตรฐานการบัญชี NPAEs

 

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

 

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

 

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230615171618.pdf

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า