18 พฤษภาคม 2566

เรื่อง          ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

เรียน  ผู้ประกอบการ / ประชาชนผู้รับบริการ

                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับประสิทธิภาพ

และคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ ประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความกรุณาท่านให้ข้อมูลและความคิดเห็นตามความเป็นจริงจากการรับบริการ

ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้

เข้าที่ลิ้งเพื่อตอบแบบสอบถาม หรือ scan qr code
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_citizen
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า