21 เมษายน 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีด้านสินทรัพย์” ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 5/2566 วันที่ 21 เมษายน 2566  สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีด้านสินทรัพย์  ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

การสัมมนา เรื่อง  กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีด้านสินทรัพย์  ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงการรวบรวมข้อมูลทางการค้าเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินให้กับ        ผู้บริหารของกิจการย่อมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีของกิจการนั้นๆ เพื่อให้ทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน  สินทรัพย์จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของกิจการที่ต้องมีระบบ   การควบคุมและดูแลให้เหมาะสม รวมถึงการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ ฝ่ายบัญชีจึงต้องรับผิดชอบในการจัดการงานบัญชีด้านสินทรัพย์  ไม่อาจจะปล่อยผ่านไปในแต่ละวันโดยไม่ต้องสนใจ  หลักสูตรจึงเหมาะที่จะให้กลยุทธ์ในการจัดการงานบัญชีด้านสินทรัพย์ให้เหมาะสม มีระบบควบคุมที่ดีและให้แนวทางในการกำหนดวิธีการจัดการด้านสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับกิจการ

สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ


หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่    https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230421092859.pdf


*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า