17 มีนาคม 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ Update ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่และประเด็นข้อบกพร่องในการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing” ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 4/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566  สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะจัดสัมมนา  เรื่อง  Update ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่และประเด็นข้อบกพร่องในการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing


ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

การสัมมนา เรื่อง Update ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่และประเด็นข้อบกพร่องในการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing  ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงหลักการแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 และพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ที่เปลี่ยนใหม่ ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นและทราบถึงประเด็นข้อบกพร่องในการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ประเด็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบบ่อยจากการรับงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมแนวทางแก้ไข


สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 


การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ


หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่


https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230317075016.pdf

 *** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า