09 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ฉบับปรับปรุง 2565 วันที่ 9 มีนาคม 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 1/2566 วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2566

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดสัมมนา เรื่อง   Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)  ฉบับปรับปรุง 2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566


            การสัมมนา เรื่อง Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)  ฉบับปรับปรุง 2565

 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้

ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้ทราบถึงหลักการแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)การปรับปรุงกรอบแนวคิดการปรับปรุงด้านสินทรัพย์ การปรับปรุงด้านหนี้สิน การปรับปรุงด้านรายได้ และการปรับปรุงเรื่องอื่นๆ ที่เพิ่มเติมใน TFRS for NPAEs ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

            สถานที่จัดสัมมนา   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

            ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 


            การสัมมนา  หลักสูตรดังกล่าว  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ


            หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

         https://www.dbd.go.th/download/article/article_20230209100849.pdf


 


 


*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า