28 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ทำความเข้าใจ ร่าง TFRS for NPAEs ที่กำลังจะนำมาใช้” ในวันที่ 17 มกราคม 2566 และ เรื่อง “เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน และการนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing” ในวันที่ 18 มกราคม 2566

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter ฉบับที่ 14/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาในเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

               1.  เรื่อง “ทำความเข้าใจ ร่าง TFRS for NPAEs ที่กำลังจะนำมาใช้"    ในวันที่ 17 มกราคม 2566

           2. เรื่อง เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน และการนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing    ในวันที่ 18 มกราคม 2566

การสัมมนา เรื่อง ทำความเข้าใจ ร่าง TFRS for NPAEs ที่กำลังจะนำมาใช้" ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะในปัจจุบัน ที่มาและหลักการสำคัญในการปรับปรุง TFRS for NPAEs และประเด็นสำคัญของ TFRS for NPAEs  ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมการสัมมนา เรื่อง เรื่อง เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน และการนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ในวันที่ 18 มกราคม 2566  มีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี มีความพร้อมในการออกงบการเงิน และทราบถึงประเด็นที่สำคัญ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการนำส่งงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น ทำให้การจัดทำบัญชีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

สถานที่จัดสัมมนา ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา  กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

                            การสัมมนา  ทั้ง 2 หลักสูตร สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสามารถนับเป็นเนื้อหาด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20221125101921.pdf

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20221125102132.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า