15 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง          ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร

“มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”

เรื่อง

“การจัดทำบัญชีตาม TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ


วิทยากร :  ดร.สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ   ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด


เปิดรับสมัครอบรม ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รับสมัครจำนวนจำกัด !!!

คลิกสมัคร  https://forms.gle/q6RLVniQmyf6BWCq7