26 ตุลาคม 2565

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 13/2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินสู่การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินประเภทต่าง ๆ และ การเปลี่ยนแปลงของ TFRS for SMEs”

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

การสัมมนา เรื่อง กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินสู่การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินประเภทต่าง ๆ และ การเปลี่ยนแปลงของ TFRS for SMEs” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต เงินลงทุนประเภทต่างๆ หนี้สินทางการเงินต่างๆ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (TAS 16) และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS 38)    สินทรัพย์และเครื่องมือดิจิตอล (TAS 2, TAS 38 และ TFRS 9) และTFRS for SMEs  


วันที่จัดสัมมนา วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565สถานที่จัดสัมมนา  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร


ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา จัดสัมมนาเรื่อง กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินสู่การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินประเภทต่าง ๆ และ การเปลี่ยนแปลงของ TFRS for SMEs สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี  นับชั่วโมง CPD เป็นเนื้อหาด้านบัญชี 6 ชั่วโมง  เป็นวิชาจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง   ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD เป็นเนื้อหาด้านบัญชี 7 ชั่วโมง 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20221026092330.pdf

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า