26 กันยายน 2565

เรื่อง          ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมสัมมนากับสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 10/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา  ดังนี้

 1. เรื่อง  Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs เปรียบเทียบกับ PAEs ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565

  หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

  https://www.dbd.go.th/download/article/article_20220912141319.pdf

   

 2. เรื่อง กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินสู่การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินประเภทต่าง ๆ และ การเปลี่ยนแปลงของ TFRS for SMEs  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

  หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

  https://www.dbd.go.th/download/article/article_20220926104559.pdf

   

 3. ประเด็น TFRS :ข้อสังเกตการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงาน กลต. 2556 2563  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

  หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

  https://www.dbd.go.th/download/article/article_20220926104858.pdf

   

  สถานที่จัดสัมมนา  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

        ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

       ณ  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 


        การสัมมนา จัดสัมมนาดังกล่าว สามารถนับ
ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  ดังนี้

       ผู้สอบบัญชี  นับชั่วโมง CPD เป็นเนื้อหาด้านบัญชี 6 ชั่วโมง  เป็นวิชาจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง  

       ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง CPD เป็นเนื้อหาด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

 

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า