18 สิงหาคม 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เจาะลึกการจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึก วันที่ 20 กันยายน 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter ฉบับที่ 9/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่อง เจาะลึกการจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึก

การสัมมนา เรื่อง เจาะลึกการจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี มีความพร้อมในการออกงบการเงิน และทราบถึงประเด็นที่สำคัญ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการนำส่งงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น ทำให้การจัดทำบัญชีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

สถานที่จัดสัมมนา  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา จัดสัมมนา เรื่อง เจาะลึกการจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึก สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20220817101831.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า