15 กรกฎาคม 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 7/2565 วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาเรื่อง เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง


การสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง” ได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการข้อกำหนดมาตรฐานการบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เกี่ยวกับการได้มา การรับรู้รายการ ส่วนประกอบของราคาทุน การวัดมูลค่า และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีต่างๆ รวมถึงสามารถนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับกิจการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


วันที่จัดสัมมนา วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565


สถานที่จัดสัมมนา  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร


ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา      กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 


การสัมมนา จัดสัมมนาเรื่อง เจาะประเด็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อยู่ระหว่าง

การพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ


หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่


https://www.dbd.go.th/download/article/article_20220715083159.pdf


 


*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า