30 มิถุนายน 2565

เรื่อง          แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ประจำปี 2565

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L65779_1.pdf

              กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ใช้บริการระบบ
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (
e-Registration) ประจำปี 2565 ตาม QR Code ที่แนบ


ขอแสดงความนับถือ

กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากองทะเบียนธุรกิจ