24 มิถุนายน 2565

เรื่อง          ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการศึกษา “ส่งเสริมให้ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี”

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสภาวิชาชีพบัญชี

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ได้จัดทำโครงการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดำเนินการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี เพื่อช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยลดปัญหาความกดดันด้านค่าบริการสอบบัญชี และปัญหาการขาดแคลนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งขณะนี้ทีมวิจัยอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป จึงขอเชิญผู้ประกอบการ  ผู้สอบบัญชี และผู้ใช้งบการเงินให้ความเห็น สามารถร่วมตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย Click Link ต่อไปนี้

ลิงก์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี :  https://www.tfac.or.th/Article/Detail/158031


ขอบคุณค่ะ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

https://linktr.ee/dbdaccountingกองกำกับบัญชีธุรกิจ