23 มิถุนายน 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 5/2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจ

    การค้า จัดสัมมนาเรื่อง การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล

การสัมมนา เรื่อง การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงประเด็นสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปและที่มีผลต่อวิชาชีพบัญชี การนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีมาปรับใช้ในวิชาชีพบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวของนักบัญชี เพื่อรองรับการทำบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน วันที่จัดสัมมนา  วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565

                          สถานที่จัดสัมมนา ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

  ผู้เข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา “การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล” สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20220623081106.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า