06 มิถุนายน 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ การบัญชีสร้างสรรค์ (Creative Accounting) เทคนิคการจัดทำและข้อพึงระวัง วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 3/2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง การบัญชีสร้างสรรค์ (Creative Accounting) เทคนิคการจัดทำและข้อพึงระวัง

การสัมมนา เรื่อง การบัญชีสร้างสรรค์  (Creative Accounting) เทคนิคการจัดทำและข้อพึงระวัง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงความหมายของ Creative Accounting งบการเงินคือกระจกสะท้อนธุรกิจ โดยจะสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท ให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกประกอบการตัดสินใจ  Creative accounting ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย แต่ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม เพราะอาจทำให้บิดเบือนการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน และไม่สามารถประเมินผลการทำงานของฝ่ายบริหารได้ดีพอ การสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รู้ถึงเทคนิคของการบัญชีสร้างสรรค์ในหลายๆ องค์ประกอบ  อันได้แก่ การตกแต่งงบกำไรขาดทุน การตกแต่งงบกระแสเงินสด และการตกแต่งอัตราส่วนทางการเงิน โดยนำตัวอย่างที่น่าสนใจจากงบการเงินของกิจการที่ถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนตัวอย่างการตกแต่งกำไรจากหนังสือ Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks & Fraud in Financial Reports

วันที่จัดสัมมนา  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

สถานที่จัดสัมมนา  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา     กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

                           การสัมมนา “การบัญชีสร้างสรรค์ (Creative Accounting) เทคนิคการจัดทำและข้อพึงระวัง สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นเนื้อหาทางด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20220606081734.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า