15 พฤษภาคม 2565

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงิน ปี 2565” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 1/2565 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา


  เรื่อง เจาะลึกการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงิน ปี 2565


การจัดสัมมนา เรื่อง เจาะลึกการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงิน ปี 2565” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี มีความพร้อมในการออกงบการเงิน และทราบถึงประเด็นที่สำคัญ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการนำส่งงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น ทำให้การจัดทำบัญชีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย


สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นสำคัญของการจัดทำงบการเงิน


วันที่จัดสัมมนา  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565


สถานที่จัดสัมมนา  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร


ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท  เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 


                            การสัมมนา เจาะลึกการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงิน ปี 2565” สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นเนื้อหาทางด้านบัญชี 7 ชั่วโมง


หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่  https://www.dbd.go.th/download/article/article_20220515171353.pdf สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


                        เงื่อนไขในการอบรม 1.ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง   2.แสดงหลักฐานผลตรวจ ATK เป็นลบ (ภายใน 24 ชั่วโมง)


*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***


 
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า