14 ธันวาคม 2564

เรื่อง          ประกาศการยื่นงบการเงินประจำปี 2565

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64758_1.pdf

          เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี สมาคมการค้า หอการค้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ทำบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2564
และประกาศ เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารจัดการงบการเงินและข้อมูลธุรกิจ
กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ โทร. 0 2547 4377, 0 2547 4385, 0 2547 4390, 0 2547 4391
และ 0 2547 5978 


กองข้อมูลธุรกิจ