25 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64756_1.pdf


ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดก่อนดำเนินการสมัคร

           กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรม ตามความเหมาะสมของโครงการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสำนักงานบัญชีเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2564

         สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมแล้ว หากไม่เข้ารับการอบรมทางกรมฯ ขอสงวนสิทธิ **ในการพิจาณาไม่ให้** เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ในครั้งต่อไป