16 กรกฎาคม 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 111 เดือนมิถุนายน 2564

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

"DBD Accounting" ฉบับที่ 111

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

1.  ข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้

     - การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด

    - ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี จำนวน 4 ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

    - กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้นักบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ผ่านระบบ e-Learning จำนวน 8 หลักสูตร

2.  บทความ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญขีของ ASEAN (ACPACC) และความคืบหน้าของ ASEAN CPA”

3. บทความ ข้อควรรู้เกี่ยวกับเลขทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศและช่องทางการขอเลขประจำตัวนิติบุคคลต่างประเทศ กรณีเป็นธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542”

4.  บทความเจาะลึกสายงานบัญชีในทศวรรษ 2020s” ซึ่งกองกำกับบัญชีธุรกิจ ได้แปลจากบทความต่างประเทศ เรื่อง Future ready: accountancy careers in the 2020s

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine 

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 

 

 

 กองกำกับบัญชีธุรกิจ