08 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ให้นิติบุคคลที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินรูปแบบ TFRS

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64730_1.pdf

ประชาสัมพันธ์ให้นิติบุคคลที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินรูปแบบ TFRS เตรียมความพร้อมกรอกงบการเงินปีเปรียบเทียบ ผ่านช่องทาง ดังนี้


(1) ปี 2564 ได้มีการปรับปรุงชุดรหัสรายการทางบัญชี (Template) ในรูปแบบ TFRS9 

     ดังนั้น งบการเงินรอบปีบัญชี 2563 นิติบุคคลที่ใช้ Template : TFRS ต้องกรอกตัวเลข

     งบการเงินปีเปรียบเทียบ (2562) ด้วย


(2) นิติบุคคลที่เลือกหน่วยเงิน ที่ใช้ในการนำเสนองบการเงิน เป็น พันบาท ล้านบาท หรือ พันล้านบาท

     ในการกรอกทุนจดทะเบียน ให้กรอก จำนวนหุ้น และ มูลค่าต่อหุ้น ตามที่จดทะเบียนไว้  ไม่ต้องปลี่ยน

     แปลงหรือคำนวณตัวเลขตามหน่วยเงินที่นำเสนอ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ)
กองข้อมูลธุรกิจ