18 มกราคม 2564

เรื่อง          การเรียนหลักสูตร e-Learning เพื่อนับ ชม. CPD ของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L64727_1.pdf

E-mail Newsletter  ฉบับที่ 1 วันที่  18 มกราคม 2563  

เรื่อง  การเรียนหลักสูตร e-Learning เพื่อนับ ชม. CPD ของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดอบรมหลักสูตร e-Learning  ผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://dbdacademy.dbd.go.th เพื่อให้ผู้ทำบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนับชั่วโมง CPD ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นสมาชิกและการเรียน  ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

การเปิดเรียน

                    เปิด-ปิดรับสมัคร  18 มกราคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 

                    เปิด-ปิดเรียน      18 มกราคม 2564 – 17 พฤศจิกายน 2564

หลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD) ประกอบด้วย 6 หัวข้อวิชา คือ

o สารสนเทศทางการบัญชี 1                  นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 3 ชม.  อื่นๆ 3 ชม.

o สารสนเทศทางการบัญชี 2                  นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 9 ชม.  

o จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี      นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 7 ชม.  

o วิเคราะห์งบการเงิน                          นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 7 ชม.  

o งบกระแสเงินสด (Cash Flow)             นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 7 ชม.     

o ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้                       นับเป็นเนื้อหาด้านบัญชีได้ 6 ชม.      

 

หลักเกณฑ์การเรียน

สมัครเรียนผ่านทาง http://dbdacademy.dbd.go.th เท่านั้น

สามารถเรียนได้ทันที หลังจากสมัครเสร็จแล้ว  ในกรณีที่ผู้สมัครเรียนระบุประเภทสมาชิกว่าเป็น  ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี หรือเป็นทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี  ท่านต้องแนบบัตรประชาชนเข้ามาในระบบด้วย (หากท่านแนบเป็นรูปถ่ายระบบจะไม่นับชั่วโมงให้)

Login เข้าระบบก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง โดยใช้

           Username : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

           Password : ผู้เรียนกำหนดเอง

เมื่อสมัครเรียนในรายวิชาแล้วมีระยะเวลาในการเรียน 90 วัน กรณีที่เรียนไม่จบจะถูกตัดสิทธิ์ในการเรียนวิชานั้น ๆ (ระยะเวลา 90 วัน/หัวข้อวิชา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

กรณีที่ถูกตัดสิทธิ์การเรียนในวิชานั้น ๆ และต้องการสมัครเรียนใหม่ ผู้เรียนต้องเริ่มเรียนใหม่ ไม่สามารถเรียนต่อจากครั้งก่อนได้

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ทุกบทในแต่ละหัวข้อวิชา

ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหัวข้อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่าจบหัวข้อวิชานั้น ๆ


หลักเกณฑ์การเรียนจบและนับชั่วโมง CPD

                    ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหน้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสอบผ่าน การทดสอบหลังการอบรม (Final test) โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ 

ผู้เรียนสามารถสอบ Final test ได้ 2 ครั้ง หากสอบ 2 ครั้งไม่ผ่าน ให้ท่านคลิกยกเลิกบทเรียน ท่านจะสามารถเข้าไปเรียนและสอบใหม่ได้


 การพิมพ์หนังสือรับรอง CPD

ผู้สอบผ่านการทดสอบสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง CPD จากระบบได้ หลังจากสอบ Final test ผ่าน 


สนใจสมัครได้ทาง : http://dbdacademy.dbd.go.th

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรทั่วไปได้ที่ โทร. 02 547 5962 

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการนับชั่วโมง CPD ได้ โทร. 02 547 4408

อีเมลล์ : dbdelearning2018@gmail.comกองกำกับบัญชีธุรกิจ