13 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 103 เดือน ตุลาคม 2563

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

"DBD Accounting" ฉบับที่ 103

 

 

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

- New! รูปแบบงบการเงินของสมาคมการค้าและหอการค้าพร้อมความหมายรายการในงบการเงิน เพื่อนำส่งผ่านทางระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing

- ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการมิให้นำอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว”

- Update! “ข้อกำหนดในการจัดประชุมของนิติบุคคล”


ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ