05 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 16 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “ทำความเข้าใจ TFRS เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่างๆ”

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L63722_1.pdf

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 16 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา

 เรื่อง ทำความเข้าใจ TFRS เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่างๆ

 

การจัดสัมมนา เรื่อง ทำความเข้าใจ TFRS เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่างๆที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์รายการสำคัญของธุรกิจ ในปัจจุบันมีการจัดประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย และมีความซับซ้อน การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สร้างเสริมความเข้าใจใน TFRS ที่เกี่ยวข้องแก่นักบัญชี พื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่สะท้อนภาพธุรกิจให้ดีที่สุด

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน

 

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร 

                        ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา ทำความเข้าใจ TFRS เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่างๆ

สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20201105141802.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***

 
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า