02 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 15 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “แนวคิดและการปรับตัวของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในยุค Digit - Covid”

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L63721_1.pdf

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 15 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา

   เรื่อง แนวคิดและการปรับตัวของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในยุค Digit - Covid

 

การจัดสัมมนา เรื่อง แนวคิดและการปรับตัวของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในยุค Digit - Covidมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงประเด็นและบทบาทที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี แนะแนวคิกการตรวจสอบ ก้าวทันเทคโนโลยียุคใหม่ลดการสัมผัส เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน

 

สถานที่จัดสัมมนา

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา แนวคิดและการปรับตัวของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในยุค Digit - Covid

สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20201102102820.pdf

 

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า