27 ตุลาคม 2563

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 102 เดือน กันยายน 2563

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


(DBD e-Magazine)


"DBD Accounting" ฉบับที่ 102เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 พ.ศ. 2563

- บทความ Update มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศในราชกิจกานุเบกษาในเดือนกันยายน 2563

- บทความตัวอย่างประกอบความเข้าใจเรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ตอนที่ 3)


ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากองกำกับบัญชีธุรกิจ