15 ตุลาคม 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 14 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประกาศรหัสหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วันที่ 10 กันยายน 2563 และ วันที่ 29 กันยายน 2563

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L63719_1.pdf

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 14 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ประกาศรหัสหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

          ตามที่สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 2 หลักสูตร เมื่อเดือนกันยายน 2563 นั้น บัดนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการอนุมัติรหัสหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ลำดับ

ชื่อหน่วยงานจัดสัมมนา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีชั่วโมง : นาที

ชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชีชั่วโมง : นาที

วัน/เวลา/สถานที่ ที่จัดสัมมนา

 

 

 

การบัญชี

อื่นๆ

การบัญชี

อื่นๆ

 

1

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6309-02-001-020-01

มาตรฐานการรายงานทางการเงินNPAEs พร้อทติวเข้มอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1

7:00

0:00

7:00

0:00

10 กันยายน 2563

08.30 - 17.00 น.

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11

2

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6309-02-001-021-01

มาตรฐานการรายงานทางการเงินNPAEs และการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

7:00

0:00

7:00

0:00

29 กันยายน 2563

08.30 - 17.00 น.

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11

 

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

15  ตุลาคม 2563
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า