07 ตุลาคม 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 12 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล”

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L63717_1.pdf

 

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 12 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา

   เรื่อง การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล

 

การจัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงประเด็นสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปและที่มีผลต่อวิชาชีพบัญชี การนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีมาปรับใช้ในวิชาชีพบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวของนักบัญชีเพื่อรองรับการทำบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบันสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน

 

สถานที่จัดสัมมนา

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 


                           การสัมมนา การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล”  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20201007105554.pdf


*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***


 
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า