05 ตุลาคม 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 11 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย”

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L63716_1.pdf

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 11 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา

   เรื่อง สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย

 

การจัดสัมมนา เรื่อง สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงประเด็นสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง แนวปฏิบัติทางการบัญชี และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกใหม่ในปี 2563 และภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลงบการเงินมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อผู้นำข้อมูลไปใช้

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน

            สถานที่จัดสัมมนา

           วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563


                  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร


                  ผู้สนใจเข้าส่วนสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

                  การสัมมนา สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย”  สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่  https://www.dbd.go.th/download/article/article_20201005094607.pdf*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***
สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า