21 กันยายน 2563

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) ฉบับที่ 101 เดือน สิงหาคม 2563

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

"DBD Accounting" ฉบับที่ 101 


เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

- บทความ แนะนำ Application “ชีวิตดีมีสุข”

- ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ สำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  ของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
 (NPAEs) (ตอนที่ 2)


ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ