03 กันยายน 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 10 วันที่ 3 กันยายน 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs และการปฏิบัติงานสอบบัญชี”

ไฟล์แนบ
          https://newsletter.dbd.go.th/uploads/Letter_Attach/L63714_1.pdf

  E-mail Newsletter  ฉบับที่ 10 วันที่ 3 กันยายน 2563 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา

   เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs และการปฏิบัติงานสอบบัญชี"

 

การจัดสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs และการปฏับัติงานสอบบัญชี" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงประเด็นสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ใหม่ให้ถูกต้อง รวมถึงสร้างความเข้าใจในประเด็นที่ผู้สอบบัญชีสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs

 


สถานที่จัดสัมมนา

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท 11  กรุงเทพมหานคร

                                 ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา   

กรุณาสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

การสัมมนา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs และการปฏิบัติงานสอบบัญชี"

สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมให้คลิกได้ที่

https://www.dbd.go.th/download/article/article_20200903082514.pdf

 *** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4486  ในวันและเวลาราชการ ***


สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า