21 สิงหาคม 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 22 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

กรมสรรพากรได้ขยายกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (...50) ที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีภายในเดือนเมษายนสิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ท่านแจ้งผู้ประกอบการที่สำนักงานบัญชีของท่านเป็นผู้จัดทำบัญชี

 

สำหรับรายได้ที่ได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ที่ต้องยื่นแบบและชาระภาษีภายในเดือนเมษายนสิงหาคม 2563 ขอให้ยื่นแบบและชำระภาษีดังกล่าว ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.(COVID-19) เพื่อร่วมกันช่วยให้ประเทศไทยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.(COVID-19) กรมสรรพากร ขอเชิญชวนให้ร่วมกันยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.rd.go.th

 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร เบอร์โทรศัพท์ 1161

 

กรมสรรพากร

www.rd.go.th