14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 20 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการอบรมผู้ทำบัญชครั้งที่ 4/2563 ในจังหวัดนครราชสีมา

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

โครงการอบรมในจังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 4/2563
เรื่อง  การบัญชีและการสอบบัญชีในสถานการณ์ COVID-19
(Accounting & Auditing in New Normal)

   วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
ห้อง Terminal Hall ชั้น 4  ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat  จังหวัดนครราชสีมา        

          
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การบัญชีและการสอบบัญชีในสถานการณ์ COVID-19 (Accounting & Auditing in New Normal) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
                  การจัดอบรม เรื่อง
การบัญชีและการสอบบัญชีในสถานการณ์ COVID-19 เป็นการจัด รี!!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้ โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง

 

วิทยากร   ผศ.ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย  อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดอบรม  วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563    เวลา 8.30 น.  – 17.00 น.  (เริ่มลงทะเบียน 8.00 น. ) 
                ห้อง Terminal Hall ชั้น 4  ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat  จังหวัดนครราชสีมา

เงื่อนไขในการอบรม
         1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) พร้อมกับ
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับการอบรม (ท่านจะใส่
FACE SHIELD โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้)
         2. ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้สมัครอบรมผ่าน WWW.dbd.go.th เท่านั้น ไม่รับผู้มาสมัครหน้างาน (Walk In)

         3. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรมไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าอบรมแทนได้
         4. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์  (ไม่มีเอกสารประกอบการอบรมแจกในวันอบรม)       
        5. ผู้เข้าอบรมจะต้องนำบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงตัวด้วย    

        6. ผู้เข้าอบรมจะต้องรับหนังสือรับรอง  ภายในวันที่อบรมเท่านั้น โดยรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

        7. การนับชั่วโมง CPD จะนับได้เฉพาะผู้ที่มาอบรมตามกำหนดการและได้รับหนังสือรับรองเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าอบรม...
คลิกสมัครอบรม ได้ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563  เวลา 9.30 น. 
โดยให้ท่านคลิกที่  
https://forms.gle/r5UmvE9h2cmvuS6V7
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4408