02 กรกฎาคม 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรม จังหวัดพิษณุโลก

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรม ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ 12 ชั่วโมง  ( บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม. )

โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ

หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE ข้อกำหนดสำนักงานบัญชีคุณภาพ และการบัญชีดิจิทัล

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"

ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์

คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

!!ด่วน!! รับจำนวนจำกัด สนใจสมัครอบรมออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ได้ที่ Link ด้านล่าง

   คลิก Link :  https://forms.gle/uAdztVTBiVrscrxW9

คำชี้แจง : ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดก่อนดำเนินการสมัคร

               (1) โปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง และครบถ้วนทุกข้อ (โปรดกรอกข้อมูล       ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น)

             (2) ผู้จัดการอบรมอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติการนับชั่วโมง CPD กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และหลังจากอบรมครบตามหลักสูตร กรมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทราบภายใน     7 วันทำการ

             (3) กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการอบรมที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา และผู้สมัครต้องทำการ Download เอกสารประกอบการอบรมเพื่อเข้ารับฟังการอบรมเอง โดยผู้จัดการอบรมจะไม่มีการจัดทำเอกสารแจกแต่อย่างใด และจะแจ้งกลับทาง e-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนสมัครเข้ารับการอบรม (โปรดกรอก e-mail ให้ถูกต้อง)

           (4) กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรม ตามความเหมาะสมของโครงการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสำนักงานบัญชีเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558 สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตาม 3 แล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ทางกรมฯ ขอสงวนสิทธิ ** ในการพิจาณาไม่ให้** เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ในครั้งต่อไป

             (5) ผู้จัดการอบรมจะให้สิทธิแก่ผู้เข้าอบรม คือ อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และสถานที่ในการรับฟังการอบรมเท่านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักเองทั้งสิ้น

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414

e-mail address : dbdacc.training@gmail.com