15 มิถุนายน 2563

เรื่อง          ขอเชิญตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอความร่วมมือท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่าสามารถเข้าตอบแบบสอบถามผ่าน Link หรือ QR Code ที่แนบมานี้

 

https://forms.gle/7GLKz8P7BvqZEyux5 หรือ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า