27 พฤษภาคม 2563

เรื่อง          วารสารอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “DBD Accounting” ฉบับที่ 97

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

“DBD Accounting” ฉบับที่  97

 

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย 

©ประชาสัมพันธ์ การเก็บชั่วโมง CPD ผ่านระบบ e-Learning 6 หลักสูตร (ฟรี)

©บทความ “มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

©บทความ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

 

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/ห่รือ Download ได้ที่ 

http://magazine.dbd.go.th/magazine


ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายวิชาการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 กองกำกับบัญชีธุรกิจ