17 เมษายน 2563

เรื่อง          การนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นไปตามกฎหมาย

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


เรียน  หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ/ผู้ทำบัญชี

               เพื่อให้การนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นไปตามกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ยังมิได้ดำเนินการสมัครขอรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username  & Password) หรือกรณีที่เคยได้รับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว แต่จำรหัสผ่านและจำอีเมลไม่ได้ สามารถยื่นแบบขอแก้ไขอีเมลเพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่

               ศึกษาข้อมูลการขอรับ Username & Password และขั้นตอนการนำส่ง คลิกที่ Link

                  1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

ที่ Link : https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbdlaw_accfinn_st63_630401.pdf

               2) แนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ทั้งนี้ กรณีเคยสมัครแล้วแต่ยังไม่เคยส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) หรือกรณีที่เคยสมัครแต่
จำอีเมลไม่ได้ ศึกษาข้อมูลที่
Link :
https://qrgo.page.link/uANBp

               3) สื่อวิดีทัศน์แนะนำวิธีการกรอกและนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรูปแบบ excel V.4.0           

ที่ Link : https://www.youtube.com/watch?v=YUZoj6yoAiU

                4) สื่อวิดีทัศน์แนะนำการดาวน์โหลดไฟล์ excel งบการเงิน V.2.0 (เน้นวิธีการแยกไฟล์)  
ที่ Link :
https://www.youtube.com/watch?v=SzrG7XDdHXw

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4377, 0 2547 4385
0  2547 4390 – 91, 0 2547 5978 สายด่วน 1570 หรือ อีเมล
efiling.training@gmail.com

กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า