31 มีนาคม 2563

เรื่อง          ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

      ประชาสัมพันธ์

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


           เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 พร้อมจัดทำตัวอย่างหนังสือชี้แจงและแบบ Google Form ที่ต้องใช้ยื่นหนังสือชี้แจง

หลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกมาตรการขยายเวลาการนำส่งงบการเงิน

ให้กับภาคธุรกิจโดยศึกษาเอกสารและรายละเอียดทั้งหมด  รวมถึงตัวอย่างบทความทำความเข้าใจ

เรื่องการขยายเวลาการยื่นงบการเงิน (ทำไมบริษัทมีเงื่อนไขต้องทำหนังสือชี้แจง!!และไม่

ระบุวันที่สิ้นสุดการนำส่งงบการเงินให้ชัดเจนเหมือนของห้างฯ)

คลิก!!!  https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469417241