06 มีนาคม 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 17 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ขอเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งที่ 1/2563 และประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณฉบับที่ 1/256

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

             กองกำกับบัญชีธุรกิจขอเผยแพร่ประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

            1. ประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณฉบับที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี   ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ..2563  
                
ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดของประกาศ ได้ที่ http://www.tfac.or.th/upload/9414/awMQ7oCYcN.pdf


           
2. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ..2563
                
ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดของประกาศ
ได้ที่  http://www.tfac.or.th/upload/9414/Z8yefGeSVo.pdfกองกำกับบัญชีธุรกิจ