29 มกราคม 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 16 วันที่ 29 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 93

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(DBD e-Magazine)

“DBD Accounting” ฉบับที่ 93

 

เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย

©   บทความ “Update สัญญาเช่าตาม TFRS 16 (ตอนที่ 1)”

©   บทความ “ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

(TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า”

 

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://magazine.dbd.go.th/magazine