02 มกราคม 2563

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 14 วันที่ 2 มกราคม 2562 ประชาสัมพันธ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Magazine) “DBD Accounting” ฉบับที่ 92

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


ประชาสัมพันธ์


วารสารอิเล็กทรอนิกส์


ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


(DBD e-Magazine)


“DBD Accounting” ฉบับที่ 92เนื้อหาสำคัญในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย


©   บทความ แจ้งเตือนบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้


©   บทความ เตรียมความพร้อมการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลรอบปี 2562ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://magazine.dbd.go.th/magazine