19 ธันวาคม 2562

เรื่อง          E-mail Newsletter ฉบับที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ขอเชิญชวนเข้ารับการสัมมนา หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE ข้อกำหนดสำนักงานบัญชีคุณภาพ และการบัญชีดิจิทัล ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนเข้ารับการสัมมนา หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE ข้อกำหนดสำนักงานบัญชีคุณภาพ และการบัญชีดิจิทัล  ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ 12 ชั่วโมง  ( บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม. )

โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ

หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE ข้อกำหนดสำนักงานบัญชีคุณภาพ และการบัญชีดิจิทัล

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"

ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมทินิดี ระนอง จังหวัดระนอง

ด่วน!!! สนใจสมัครสัมมนาออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ได้ที่ Link ด้านล่าง

 คลิก Link : https://forms.gle/7zr9QGiCQPKeQHCB8

คำชี้แจง : ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดก่อนดำเนินการสมัคร

                 1. โปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง และครบถ้วนทุกข้อ (โปรดกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น)

                 2. ผู้จัดการสัมมนาอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติการนับชั่วโมง CPD กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และหลังจากสัมมนาครบตามหลักสูตร กรมฯ จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าสัมมนาให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทราบภายใน 7 วันทำการ

                 3. กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมมนาก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการสัมมนาที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา และผู้สมัครต้องทำการ Download เอกสารประกอบการสัมมนาฯ มาเพื่อเข้ารับฟังการสัมมนาเอง โดยผู้จัดการสัมมนาจะไม่มีการจัดทำเอกสารแจกแต่อย่างใด และจะแจ้งกลับทาง e-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนสมัครเข้ารับการสัมมนา

                 4. กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสัมมนา ตามความเหมาะสมของโครงการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสำนักงานบัญชีเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2558 สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมมนาตาม 3 แล้ว หากไม่สามารถเข้าสัมมนาได้ ทางกรมฯ ขอสงวนสิทธิ *ในการพิจารณาไม่ให้* เข้ารับการสัมมนาหลักสูตรนี้ ในครั้งต่อไป

                 5.ผู้จัดการสัมมนาจะให้สิทธิแก่ผู้เข้าสัมมนา คือ อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และสถานที่ในการรับฟังสัมมนาเท่านั้น ผู้เข้าสัมมนาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักเองทั้งหมด

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414

e-mail address : dbdacc.training@gmail.com