13 ธันวาคม 2562

เรื่อง          ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2562 และเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ   ไม่มีไฟล์แนบ


สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม

https://www.dbd.go.th/download/document_file/balance/DBD_annouce_policy_balancesheet_62.pdf


ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2547-4377 , 0-2547-4385 ,0-2547-4390

,0-2547-4391 และ 0-2547-5978 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.

กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า